Kajaki Słupia Kajaki Słupia

Idea

Zawody Kajakowe „Hydroaktywni” to cykliczna impreza dla amatorów i pasjonatów kajakarstwa, firmowana przez Kajaki Słupia oraz Fundację „Aby chciało się chcieć”. Trasa zawodów obejmuje zarówno spokojne odcinki jeziora Węgorzyno jak i bystre, górskie odcinki rzeki Słupi. Od 2010 roku organizatorzy wkładają w kolejne edycje coraz większe zaangażowanie i kreatywność, co skutkuje przyrostem ilości dodatkowych atrakcji jak i zadowolonych uczestników, mogących spędzić czas w dobrej atmosferze z dodatkiem zachwycających „okoliczności” przyrody. Wszystko to przyprawione szczyptą adrenaliny w walce o nagrody. Na deser natomiast tańce, hulanki, swawole…

Organizatorzy

Regulamin

Regulamin Ogólnopolskich Amatorskich Zawodów Kajakowych “Hydroaktywni 2024″

Ogólnopolskie Amatorskie Zawody Kajakowe “Hydroaktywni 2024″ zwane w dalszej części Zawodami Kajakowymi.

 1. Cel imprezy:

Promowanie i rozwój kajakarstwa na Kaszubach. Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promowanie miejscowych szlaków wodnych (jez. Węgorzyno oraz rz. Słupia) i ich walorów przyrodniczych. Promocja gminy Sulęczyno oraz jej walorów turystycznych. Spotkanie miłośników kajakarstwa i aktywnego wypoczynku z całej Polski.

 1. Organizator:

Organizatorami „Ogólnopolskich Amatorskich Zawodów Kajakowych Hydroaktywni 2024” są Fundacja „Aby chciało się chcieć” oraz operator turystyki kajakowej Przystań Kajakowa Kajaki-Słupia s.c. Kontakt – tel. 691 350 500, e-mail: biuro@kajaki-slupia.pl

    3. Miejsce i termin:

1. Cała impreza odbędzie się w dniu 18 maja 2024 roku.
2. Biuro zawodów mieścić się będzie na Przystani Kajakowej „KAJLANDIA” w Sulęczynie przy ul. Brzozowej.
3. Miejsce zawodów: Kąpielisko Gminne Sulęczyno nad jez. Węgorzyno a także trasa z jez. Węgorzyno przez rynnę Sulęczyńską /rzeka Słupia/ do Kajlandii.

 

4. Trasa i zasady zawodów.

Informacje Ogólne:

- Wszyscy uczestnicy imprezy „Hydroaktywni 2024” podlegają rejestracji.

- Każda osada /jedynki i dwójki/ zostaje zidentyfikowana otrzymując numer startowy.

- Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić Organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w Biurze Zawodów.

- Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.

 

Kategorie startowe:

Kategoria CRUISER – jedynki
Kategoria PROTOUR  – dwójki

 

Zasady i trasa zawodów:

Kategoria CRUISER – jedynki oraz Kategoria PROTOUR  – dwójki  realizowane będą w dwóch etapach dla każdej kategorii osobno.

Etap I - Wyścig Australijski:

Na jez. Węgorzyno zostanie wyznaczona bojami pętla o łącznej długości 1 km.

Start wspólny, zawodnicy mają za zadanie pokonać 5 razy wyznaczoną pętlę, minimum to 2 okrążenia.

Po okrążeniu dwóch  pętli odpadają 4 najsłabsze osady i kolejno 4 osady po następnych pętlach.

Wygrywa osada, która jako pierwsza przypłynie okrążając wszystkie 5 pętli, kolejne miejsca typowane są w kolejności ukończenia wyścigu.

Za zdobyte miejsca przyznawane są pkt. od 1 do 100  liczone co w skoku co 5.

Etap II – wyścig sprawnościowy i Rynna Sulęczyńska

Start indywidualny z brzegu z wyznaczonymi zadaniami sprawnościowymi i dalej wg trasy zawodów przez „Rynnę Sulęczyńską”.

Wygrywa osada która jako pierwsza i bezbłędnie pokona trasę zawodów.

Całość zawodów wygrywa osada, która otrzyma najwyższą sumę pkt. z dwóch etapów..

 

Kategoria Rodzinno-Rekreacyjny na orientację

Na jez. Węgorzyno zostanie wyznaczonych 5 pkt. kontrolnych oraz dodatkowo 5 pkt. kontrolnych na lądzie wzdłuż jeziora.

Długość trasy wynosi ok. 5 km jeziorem oraz ok. 1 km lądem.

Zadaniem zgłoszonych osad to odszukanie i dotarcie do wyznaczonych pkt. /suma 100%/ w jak najkrótszym czasie.

Wygrywa osada która jako pierwsza z jak największą ilością zdobytych  pkt. dotrze na metę.

Dla  odważnych osad istnieje możliwość spływu przed „Rynną Sulęczyńską”.

 

Szczegóły trasy (mapa) zostaną dostarczone zawodnikom w dniu zawodów, podczas rejestracji.

Uczestnicy startują w kajakach, kamizelkach i wiosłach dostarczonych wyłącznie przez organizatora.

 

 5. Warunki Ogólne Uczestnictwa

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy na www.hydroaktywni.pl oraz mailowo na adres: biuro@kajaki-slupia.pl
 2. Udział w zawodach należy potwierdzić wpłatą wpisowego w wysokości 100 złotych od osoby, dzieci poniżej 15 roku życia w kategorii rodzinnej 50 zł. . Przed wpłatą wpisowego należy dokonać zgłoszenia i otrzymać informację o przyjęciu na zawody. Numer konta: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 94 8324 0001 0041 7606 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: „Hydroaktywni 2024”, imię i nazwisko uczestnika oraz kategoria.
 3. W dniu zawodów każdy uczestnik wypełnia Kartę Uczestnictwa zawierającą:

– pełne dane osobowe niezbędne do ubezpieczenia
– akceptację Regulaminu
- oświadczenie o stanie zdrowia
– zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Zawodów

 1. Udział w zawodach może wziąć każda osoba pełnoletnia, która posiada podstawowe umiejętności pływania kajakiem.
 2. Dopuszcza się możliwość startu osoby niepełnoletniej w osadzie dwójkowej za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych pod warunkiem, że:

- w przypadku wieku uczestnika powyżej 16 roku życia, druga osoba w osadzie ukończyła 18 lat,
- w przypadku wieku uczestnika poniżej 16 roku życia, drugą osobą w osadzie jest jej rodzic lub prawny opiekun.

 1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich bądź niepełnosprawnych odpowiedzialność przejmują rodzice lub prawni opiekunowie) i:

- ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
- przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa
dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z Zawodami Kajakowymi
- przyjmuje do wiadomości, że Organizator lub jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Zawodach Kajakowy

 1. Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub podpisać stosowne oświadczenie
 2. Uczestnicy startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.
 3. W czasie trwania zawodów wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

6. Bezpieczeństwo:

 1. Informacje ogólne

a) Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za zawodników, ani osoby trzecie.
b) Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają Ratownicy oraz Instruktorzy kajakarstwa rozlokowani w newralgicznych miejscach odbywania Zawodów.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.
d) Wszyscy zawodnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora oraz zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się na wodzie.
e) Każdy uczestnik ZAWODÓW KAJAKOWYCH zobowiązany jest do pływania podczas rywalizacji na wodzie w poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej a na odcinku „Rynny Sulęczyńskiej” w dostarczonych kaskach kajakowych.
f) Wszyscy uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem od NNW

2.Ruch wodny

a) Spływy będą odbywały się przy nieograniczonym ruchu wodnym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność i rozwagę.
b) Zespół musi zachować szczególną uwagę i ostrożność przy kursach kolizyjnych z innymi jednostkami pływającymi.
c) Zespół musi zachować szczególną uwagę i ostrożność i bezwzględnie ustąpić prawa drogi łodziom żaglowym oraz jednostkom służb ratowniczych i porządkowych.
d) Na trasie mogą poruszać się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg zawodów

3. Warunki atmosferyczne

a) Zawody odbywają się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.
b) W trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizator ma prawo do:

– w przypadku zmiany warunków atmosferycznych lub stanu wody – skrócenia, zmiany lub
nawet odwołania części lub całej trasy,
– w przypadku drastycznego załamania pogody – odwołania zawodów.

c) Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednie decyzje.

4. Procedury w razie wypadku

a) Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, trzeba używać gwizdka lub innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób, aby zwrócić na siebie uwagę.
b) Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu zawodnikowi lub osobom trzecim w razie wypadku.
c) W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z innego zespołu lub osobom trzecim, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
d) Jeśli pomoc zostanie udzielona, zespół może otrzymać bonus czasowy od Organizatorów

 7. Inne informacje

 1. Zasady Fair-Play

a) Aby rywalizacja w ramach Zawodów Kajakowych przebiegała bez zakłóceń i w duchu FairPlay każdy zawodnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.
b) Ponadto każdy uczestnik winien przestrzegać niniejszych zasad:
– wolniejszy zespół (kajak) powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie,
– uczestnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,
– zawodnicy muszą przestrzegać przepisów prawa, w tym prawa regulującego ruch wodny,
– podczas płynięcia osada nie może przeszkadzać innym zespołom, zwłaszcza odpychać lub uderzać w ich kajak i wiosła,
– zespół, który zauważy zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników lub kłopoty innego zespołu na trasie winien zgłosić to Organizatorowi, a także w miarę własnych możliwości udzielić niezbędnej pomocy.

2. Ochrona środowiska naturalnego

a) Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy.
b) Nie wolno wyrzucać żadnych śmieci z kajaka. Zaśmiecanie trasy karane będzie dyskwalifikacją.

3. Filmowanie, zdjęcia i materiały promocyjne

a) Prywatne zdjęcia oraz nagrania z zawodów nie mogą być emitowane publicznie, w komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez zgody Organizatora.

b) Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w
relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.

c) Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.

d) Zawodnik wkraczając na metę nie może eksponować dodatkowych reklam (tylko te, które umieszczone są na jego strojach). Zdjęcia z reklamami swoich sponsorów może zrobić po oficjalnym przekroczeniu linii mety i po zakończeniu sesji zdjęciowej Organizatora.

4. Inne

a) Jakakolwiek zorganizowana pomoc osób trzecich dla zawodników podczas zawodów jest zabroniona.

b) W miejscach odbywania się zawodów obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności promocyjnej, informacyjnej lub reklamowej, chyba że osoba lub organizacja chcąca prowadzić taką działalność uzyska zgodę Organizatora.

8. Zakazy i obowiązki:

 1. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Odcinki trasy, na których istnieje możliwość wykorzystania transportu, mogą być obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
 3.  Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się na wodzie i przepisów ruchu wodnego.
 4. W czasie trwania zawodów uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, instruktorów, sędziów i osób działających w imieniu Organizatora.

9. Postanowienia końcowe:

 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas Zawodów Kajakowych.
  2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z Zawodami Kajakowymi, w tym zawodników.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  4. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
  5. Zawodnicy podczas Zawodów Kajakowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, Organizatorów i innych osób (w tym publiczności).
  6. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się zawodów, nie są jednak jej uczestnikami.
  7. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
  8. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
  9. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną przedstawione uczestnikom przed startem w dniu zawodów.
  10. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.

 

 

 

Partnerzy

Partnerzy medialni

Hydroaktywni - archiwum 2014

data dodania: 12.07.2014

2014 - podsumowanie

  Jedynki: 1.    Seweryn Lipiński 2.    Tadeusz Malek 3.    Adrian Lipiński 4.    Ryszard Neumuller 5.    Marek Grabiszewski 6.    Marcin Borowicz 7.    Piotr Kochanek 8.    Krzysztof Treder 9.    Ewa Janikowska 10.    Piotr Baske 11.    Aleksander Lipiński 12.  (...)

Gdzie nas znajdziesz?

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress